Kručinka německá

Kruèinka nìmecká

Genista germanica

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Drobný polokeø s vystoupavými nebo pøímými chlupatými vìtvemi a kolcovými trny. Pøisedlé podlouhlé listy jsou vejèité, špièaté, na okraji chlupaté. Kvìty jsou na koncích vìtví v hroznech, kalich je chlupatý, koruna zlatožlutá, èlunek je rovnìž chlupatý. Lusky jsou èernohnìdé, chlupaté. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste v suchých lesích, zejména v borech, na písèinách a pastvinách od nížin do podhùøí. Pøíbuzná kruèinka barvíøská (G. tinctoria) má lodyhy bez trnù a èlunek i lusky lysé.