Kruštík širolistý

Kruštík širolistý

Epipactis helleborine

syn. E. latifolia

Øád: vstavaèokvìté (Orchidales)

Èeleï: vstavaèovité (Orchidaceae)

 

Vytrvalá, až pùl metru vysoká bylina, èasto s nekvetoucími výhonky. Lodyhy pøímé, zpravidla zelené, nahoøe pýøité. Listy široce vejèité, zelené, vìtšinou odstálé, delší než èlánky lodyžní, na rubu pýøité, objímavì pøisedlé. Klas prodloužený, øídký, jednostranný. Èetné kvìty zprvu nicí, za kvìtu odstálé, semeníky zpravidla lysé. Vnitøní lístky okvìtí zelenavé nebo narùžovìlé až fialové. Kvete od èervna do srpna. Roste roztroušenì v lesích od nížin do hor. Pøíbuzný vápnomilný kruštík tmavoèervený (E. atrorubens, syn. E. atropurpurea) má semeníky hustì žláznatì pýøité, kvìty tmavì nachové, nápadné, vonné; celá rostlina je nachovì nabìhlá. Oba druhy jsou chránìné.