Kuřátka zlatá

Kuøátka zlatá

Ramaria aurea

syn. Clavaria aurea

Øád: houby nelupenaté (Aphyllophorales)

Èeleï: kyjankovité (Clavariaceae)

 

Kuøátka a kyjanky jsou zastoupeny jedlým druhem s plodnicemi hustì keøíèkovitými; rouško mají rozprostøené po povrchu koncových vìtévek. Od ostatních druhù poznáme jedlá kuøátka podle žluté barvy vìtévek, které na omaèkaných místech neèervenají. Nepatrný tøeò a dužnina jsou bílé. Místy, zejména v teplejších oblastech, se vyskytují houfnì v lesích koncem léta a poèátkem podzimu. Chutnìjší je pøíbuzný kotrè kadeøavý (Sparassis crispa), jehož plodnice váží až nìkolik kilogramù a tvoøí je lupenité, vlnité vìtvièky, které nápadnì nasávají vodu, tøeba i po uøíznutí.