Kuřinka červená

Kuøinka èervená

Spergularia rubra

 

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: nehtovcovité (Illecebraceae)

 

Jednoletá až vytrvalá bylina, rozložitì trsnatá, poléhavá nebo vystoupavá. Lodyhy 5 – 25 cm dlouhé; listy úzce èárkovité, ostøe špièaté, kratší než lodyžní èlánky. Palisty vejèité, u øapíku srostlé, støíbøitì blanité. Kvìtenství vidlanovitá, chudá; stopky kvìtní po odkvìtu sklonìné, za plodu opìt vzpøímené a prodloužené. Korunní lístky èervené, zpravidla kratší než lístky kališní. Kvete od kvìtna do záøí. Roste dost hojnì na písèitých pùdách od nížin do podhùøí.