Kuklík městský

Kuklík mìstský

Geum urbanum

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá, až pøes pùl metru vysoká bylina s tlustým oddenkem a pøízemní rùžicí listù. Ty jsou øapíkaté, pøetrhovanì lichozpeøené, lístky okrouhle vejèité, nepravidelnì dvakrát zubaté, koneèný je zpravidla trojlaloèný; dolní lodyžní trojèetné, horní trojlaloèné. Kvìty pøímé, kalich po odkvìtu nazpìt ohnutý, koruny žluté, opadavé. Nažky štìtinatì chlupaté, s pøívìskem zatoèeným klièkou. Kvete od kvìtna do srpna. Roste hojnì v luzích, svìtlých lesích, køovinách, podél cest a na rumištích od nížin do podhùøí.