Kuklík potoční

Kuklík potoèní

Geum rivale

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá, až 1 m vysoká bylina s tlustým oddenkem. Lodyhy pøímé, chlupaté, oblé a èervenì nabìhlé. Pøízemní listy v rùžici, dlouze øapíkaté, pøetrhovanì lyrovitì zpeøené, koneèný lístek velký, okrouhle vejèitý, trojlaloèný, postranní lístky vejèité, všechny chlupaté a zubaté. Lodyžní listy trojèetné. Kvìty nicí, vnì hnìdoèervené, uvnitø žluté, kalich po odkvìtu vzpøímený. Nažky s dvoudílným pøívìskem. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste dost hojnì až vzácnì na vlhkých loukách, pøi bøezích vod, na prameništích a v lužních lesích od pahorkatin až vysoko do hor.