Kvasinky pivní

Kvasinky pivní

Saccharomyces cerevisiae

 

Øád: kvasinkotvaré (Saccharomycetales,

syn. Endomycetales)

Èeleï: kvasinkovité (Saccharomycetaceae)

 

Jednobunìèné houby, pozorovatelné pouze pod mikroskopem. Témìø dennì se s nimi setkáváme, protože kvasinek se používá ke kynutí tìsta (kvasinky s pøímìsí mouky známe jako lisované droždí). Jiné druhy zkvašují vinný mošt na víno; v pøírodì rostou na plodech mnoha rostlin. Kvasinky pivní se pìstují v umìlých kulturách ke kvašení mladinky na pivo. Rozmnožují se puèením; dceøiné buòky zùstávají vìtšinou pohromadì a vytváøejí vìtvené øetízky.