Kyprej obecný

Kyprej obecný

Lythrum salicaria

Øád: myrtokvìté (Myrtales)

Èeleï: kyprejovité (Lathyraceae)

 

Statná, pøes 1 m vysoká vytrvalá bylina. Lodyhy pøímé, chlupaté, ostøe ètyøhranné. Listy kopinaté, pøi spodinì zaokrouhlené nebo srdèitì pøisedlé, témìø lysé. Kvìtenství koncová, bohatá. Kvìty šestièetné, kalichy s cípy kratšími než zuby mezi nimi, koruny namodrale fialové, èervenavé nebo bìlavé. Plod tobolka. Kvete od èervence do záøí. Roste na bøezích vod a na mokrých loukách od nížin do podhùøí.