Lípa širolistá

Lípa širolistá

Tilia platyphyllos

 

Øád: tøezalkokvìté (Hypericales)

Èeleï: lípovité (Tiliaceae)

 

Èasto mohutný strom s vysokým kmenem a tmavou borkou. Listy øapíkaté, široce srdèité, zpravidla nesoumìrné, vìtšinou krátce pýøité, na rubu tmavozelené, v úhlech žilek s chomáèky bìlavých chloupkù. Kvìty žlutavì bílé; nažky mají vytrvalé oplodí. Kvete v èervnu. Roste v listnatých a suových lesích. V parcích se èasto vysazuje, nìkdy spolu s cizími druhy: lípou americkou (T. americana) s listy až pøes 20 cm velkými a lípou støíbrnou (T. tomentosa, syn. T. argentea), která má listy na rubu bìloplstnaté.