Líska obecná

Líska obecná

Corylus avellana

 

Øád: bukokvìté (Fagales)

Èeleï: lískovité (Corylaceae)

 

Hustì vìtvený keø. Listy øapíkaté, žláznaté, okrouhle obvejèité, pøi spodinì mìlce srdèité až zaokrouhlené, dvakrát pilovité, krátce chlupaté. Samèí kvìtenství jehnìdovitá, až 5 cm dlouhá, samièí pupencovitá, kvìty s dvìma nitkovitými èervenými bliznami. Plod je oøíšek obalený zvelièenými døípenými listeny, s bílým semenem a skoøicovì hnìdým osemením. Kvete v bøeznu a dubnu. Roste dost hojnì ve svìtlých hájích a na slunných stráních od nížin do hor. Vysazuje se v zahradách a na mezích.