Lýkovec jedovatý

Lýkovec jedovatý

Daphne mezereum

 

Øád: vrabeènicokvìté (Thymelaeales)

Èeleï: vrabeènicovité (Thymelaeaceae)

 

Keø vìtšinou chudì vìtvený. Listy støídavé, zpravidla nahlouèené v koncích vìtví, podlouhlé, tupì špièaté, lysé. Silnì vonné tmavì rùžové kvìty se rozvíjejí døíve než listy v postranních svazeècích. Plody jsou kulovité èervenavé jedovaté peckovice. Kvete od února do dubna. Roste v listnatých lesích od nížin do hor; aèkoliv je chránìný, místy vymizel, èásteènì i pro vyrýpávání a pìstování v zahradách a na skalkách. S kvìty na koncích vìtví a s pøezimujícími listy roste u nás vzácnì lýkovec vonný (D. cneoreum), který je rovnìø pøísnì chránìný.