Lakušník vodní

Lakušník vodní

Batrachium aquatile

syn. Ranunculus aquatilis

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: pryskyøníkovité (Ranunculaceae)

 

Vytrvalá vodní bylina s lodyhou vzplývající, lysou, vìtvenou. Ponoøené listy øapíkaté, nìkolikrát trojèetné s krátkými niovitými, vidliènatými vìtvenými úkrojky, po vytažení z vody zplihlými. Listy plovoucí na hladinì dlouze øapíkaté, srdèitì okrouhlé až ledvinité, dlanitì troj- až pìtilaloènaté, laloky vroubkované. Kvìty dlouze stopkaté, rozkvétající nad hladinou, pìtièetné, bílé, nažky svraskalé. Kvete od èervna do záøí. Roste ve stojatých vodách nižších poloh. Pøíbuzný lakušník vzplývavý (B. fluitans) má úkrojky ponoøených listù mnohem delší; lakušník okrouhlý (B. circinatum) má úkrojky, které po vytažení z vody nezplihnou.