Lecha jarní

Lecha jarní

Orobus vernus

syn. Lathyrus vernus

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá bylina s lodyhami zpravidla jednotlivými, až 40 cm vysokými, pøímými, hranatými. Listy dvou- až ètyøjaømé, trávovì zelené, bez úponky; lístky široce vejèité, dlouze zašpièatìlé. Kvìtenství zpravidla jednotlivá, hrozny málokvìté. Kvìty èervenì fialové, pozdìji modrozelené, køídla namodralá. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste dost hojnì ve stinných stráních od nížin do podhùøí. Pøíbuzná lecha èerná (O. niger, syn. Lathyrus niger) má listy vícejaømé, tmavì zelené, lístky užší a kvìty fialové.