Leknín bílý

Leknín bílý

Nymphaea alba

 

Øád: leknínokvìté (Nymphaeales)

Èeleï: leknínovité (Nymphaeaceae)

 

Vytrvalá vodní bylina se silným plazivým oddenkem. Listy velmi dlouze øapíkaté s èepelemi vejèitì okrouhlými, úzce srdèitì vykrojenými, plovoucími na hladinì. Kvìty velké se zaoblenou spodinou, korunní lístky bílé, stejnì dlouhé jako ètyøi zelené kališní. Vnitøní tyèinky s nitkami èárkovitými. Kvete od èervna do srpna. Roste ve stojatých vodách v nižších polohách; také se pìstuje. Pøíbuzný leknín bìlostný (N. candida) má kvìty menší se ètyøhrannou spodinou, korunní listy kratší než kališní a nitky vnitøních tyèinek lupenitì rozšíøené.