Len setý

Len setý

Linum usitatissimum

 

Øád: kakostokvìté (Geraniales)

Èeleï: lnovité (Linaceae)

 

Jednoletá, až pøes pùl metru vysoká bylina; lodyhy pøímé, hustì listnaté. Listy èárkovitì kopinaté až èárkovité, špièaté, trojžilné, celokrajné. Kvìty v bohatých vrcholiènatých kvìtenstvích, koruny pìtièetné, svìtle modré nebo bílé, tobolky kulatì vejèité. Kvete v èervnu a èervenci. Prastará kulturní rostlina, pùvodem z Pøední Asie; pìstuje se zejména v podhùøí jako textilní surovina k získávání vláken, zpracovávaných v lnáøském prùmyslu. Jiná odrùda má tobolky vìtší a její semena jsou surovinou, z níž se tlaèí lnìný olej, využívaný v øadì prùmyslových odvìtví. Drobné bílé kvìty a vidliènatì vìtvené lodyhy se vstøícnými, špièatì obvejèitými listy má len luèní (L. catharticum).