Lilek černý

Lilek èerný

Solanum nigrum

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: lilkovité (Solanaceae)

 

Jednoletá bylina, 20 až 40 cm vysoká, tmavozelená. Lodyhy pøímé nebo poléhavé. Listy široce vejèité nebo trojúhelníkovité, mìlce laloènaté. Kvìty v øídkých vrcholových kvìtenstvích, koruny bílé, kolovité, pìtièetné. Bobule zpravidla èerné, zøídka zelenavé nebo nažloutlé, jedovaté. Kvete od èervna do øíjna. Roste dost hojnì jako plevel na polích, v zahradách a na rumištích od nížin do podhùøí, místy obecnì. Do pøíbuzenstva lilkù patøí také známé užitkové rostliny, jako je brambor obecný (Solanum tuberosum) nebo rajèe jedlé (Lycopersicon esculentum), známé též pod názvem “rajské jablko”.