Lilie zlatohlavá

Lilie zlatohlavá

Lilium martagon

 

Øád: liliokvìté (Liliales)

Èeleï: liliovité (Liliaceae)

 

Vytrvalá statná, až 1 m vysoká bylina s cibulemi složenými, šupinatými. Lodyhy pøímé, èasto èervenavì nabìhlé. Listy podlouhle nebo obvejèitì elipsovité, špièaté, krátce brvité, dolní a støední zpravidla v pøeslenu. Kvìtní hrozen øídký, stopky delší než nicí kvìty; lístky okvìtí obloukovitì nazpìt ohnuté, špinavì nachové, hnìdì skvrnité. Tyèinek šest; semeník trojpouzdrý. Kvete od èervna do srpna. Roste v listnatých lesích, køovinách a nivách, èastìji na vápnitých podkladech; místy chybí, v horách je hojnìjší a vystupuje až do 2 000 m, napø. ve Vysokých Tatrách. Chránìná rostlina.