Lipnice luèní

Lipnice luèní

Poa pratensis

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, témìø 1 m vysoká trsnatá tráva; stébla krátce vystoupavá nebo pøímá, hladká, oblá, s podzemními výhonky. Èepele ploché, žlábkovitì složené nebo svinuté, stébelné listy zpravidla pøímo odstálé, tuhé; jazýèky sotva patrné. Laty rozkladité, pøímé; plevy stejné, pluchy pìtižilné, pøi spodinì huòaté. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste velmi hojnì na loukách, ve svìtlých lesích, na mezích a podél cest od nížin do hor, místy obecnì. Je to cenná pícnina.