Lipnice roční

Lipnice roèní

Poa annua

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Tráva zpravidla jednoletá, ale také dvouletá až vytrvalá, až 30 cm vysoká, svazèitì vìtvená. Stébla vystoupavá nebo pøímá, ponìkud smáèklá, s postranními výhonky koøenujícími. Èepele jen na okraji trochu drsné; horní listy se zøetelným jazýèkem. Laty øídké, èasto jednostranné; klásky chudokvìté. Dolní pleva jednožilná, horní trojžilná, obì hladké, plucha na okraji suchomázdøitá a stejnì jako pluška chlupatá. Kvete témìø po celý rok. Roste na trávnících, pastvinách, rumištích, v polích a pøi okrajích cest, všude hojnì až obecnì.