Lnice obecná

Lnice obecná

Linaria vulgaris

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: krtièníkovité (Scrophulariaceae)

 

Vytrvalá, témìø pùl metru vysoká, zpravidla nevìtvená bylina. Listy støídavé, pøisedlé, èárkovitì kopinaté, celokrajné, husté. Kvìty v hustém koncovém hroznu; koruny sírovì žluté, ostruhaté, patro dolního pysku oranžové. Tobolka vejèitá. Kvete od èervna do øíjna. Roste hojnì na polích, úhorech, podél cest, na mezích a skálách od nížin do podhùøí, místy obecnì, a je známá také pod názvem “kvìtel”. V Alpách a vzácnì i v Tatrách roste drobná lnice alpská (L. alpina), sivá, poléhavá, s listy v chudoèetných pøeslenech; fialové kvìty s oranžovým patrem dolního pysku. Èasto se pìstuje.