Lošák jelení

Lošák jelení

Hydnum imbricatum

 

Øád: houby nelupenaté (Aphyllophorales)

Èeleï: lošákovité (Hydnaceae)

 

Mìlce nálevkovitý klobouk s okrajem v mládí podvinutým, 6 -18 cm široký, hnìdavý až šedohnìdý, pokrytý mnoha velkými a odstálými èernohnìdými šupinami, nejvíce v nálevkovitém støedu. Spodní strana klobouku je hustì pokryta našedlými až nahnìdlými ostny s výtrusorodým rouškem. Roste v jehliènatých, pøedevším borových lesích v pozdním létì a na podzim. Místy se sbírá jako jedlá houba (zvláštì mladé plodnice, staré jsou tuhé) do houbových omáèek a polévek.