Locika kompasová

Locika kompasová

Lactuca serriola

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Dvouletá, až pøes 1 m vysoká, mléèící, štìtinatì chlupatá až osténkatá bylina. Dolní lodyžní listy peøenolaloèné, na okraji a naspodu na hlavním žebru osténkatì zubaté, horní kopinaté. Èepele listù postaveny svisle, zpravidla severojižním smìrem (kompasová rostlina). Úbory v bohatých kvìtenstvích, všechny koruny jazykovité, žluté; nažky chmýrnaté. Kvete od èervence do záøí. Roste dost hojnì na rumištích, úhorech a podél cest v nižších polohách teplejších oblastí. Pøíbuzná locika salátová (L. sativa) se pìstuje jako zelenina pro listové hlávky – známý “hlávkový salát”.