Lomikámen vždyživý

Lomikámen vždyživý

Saxifraga paniculata

syn. S. aizoon

Øád: lomikámenovité (Saxifragales)

Èeleï: lomikámenovité (Saxifragaceae)

 

Vytrvalá dužnatá bylina s listy tuhými, sivozelenými, v èetných pøízemních rùžicích. Lodyhy až 30 cm vysoké, chudì listnaté. Pøízemní listy obvejèité až jazykovité, pilovité, chrupavèité, na okraji s bìlavými jamkami, kde se vyluèuje uhlièitan vápenatý; lodyžní listy drobné, jazykovité, jemnì pilovité. Kvìtenství chudá, koruny bílé, èasto èervenì teèkované. Tobolky kulovité. Kvete v èervnu a èervenci. Roste roztroušenì na skálách, sutích a kamenitých holích. V Alpách a Karpatech roste øada pøíbuzných druhù, z nichž nìkteré se pìstují pro ozdobu. Všechny polštáøovité a rùžicovité lomikameny jsou chránìné.