Lomikámen zrnatý

Lomikámen zrnatý

Saxifraga granulata

 

Øád: lomikámenovité (Saxifragales)

Èeleï: lomikámenovité (Saxifragaceae)

 

Vytrvalá øídce travnatá bylina, až 40 cm vysoká, s chudou pøízemní rùžicí a zpravidla vìtvenou lodyhou. Pøízemní listy v úžlabí s rozmnožovacími cibulkami, dlouze øapíkaté, okrouhle ledvinité, hluboce vroubkované, žláznatì pýøité; lodyžní listy øídké, bez cibulek, témìø pøisedlé, obvejèité, na špièce hluboce laloènaté. Kvìtenství chudokvìtá, listeny èárkovité; kvìty krátce žláznaté, lístky korunní bílé, aspoò tøikrát delší než kalich. Tobolky široce vejèité. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste hojnì na suchých místech, loukách, stráních, trávnících, mezích a pøi okrajích lesù v nižších polohách.