Lopuch menší

Lopuch menší

Arctium minus

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Dvouletá, statná, až pøes 1 m vysoká bylina. Lodyhy pøímé, tlusté, bohatì vìtvené, vlnatì pýøité. Listy øapíkaté, široce vejèité, srdèité, celokrajné nebo oddìlenì mìlce zubaté, na rubu tence šedoplstnaté. Úbory v hroznovitých kvìtenstvích, zákrovy kulovité, listeny na špièce háèkovitì zakøivené. Kvìty trubkovité, èervenofialové; nažky chmýrnaté. Kvete od èervence do záøí. Roste dost hojnì na rumištích a podél cest od nížin do podhùøí. Pøíbuzný lopuch plstnatý (A. tomentosum) má zákrovy hustì pavuèinaté, lopuch vìtší (A. lappa) má úbory v husté vrcholiènaté latì, zákrovy zelené a listy s dlouhými øapíky jsou až 50 cm dlouhé; dorùstá až 2 m výšky, v teplejších krajích je dosti hojný na podobných místech jako starèeky na pøedchozích stranách.