Máta rolní

Máta rolní

Mentha arvensis

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Vytrvalá bylina, témìø pùl metru vysoká, chlupatá nebo olysalá, èasto fialovì nabìhlá, vonná, s výhonky podzemními i nadzemními. Lodyhy poléhavé nebo vystoupavé, hustì listnaté. Listy vejèité nebo elipsovité, zubaté nebo vroubkované. Kvìtenství úžlabní, kalichy zvonkovité s trojúhelníkovitými zuby. Koruny fialové, v ústí brvité. Kvete od èervna do øíjna. Roste hojnì na polích, v pøíkopech, na loukách a vlhèích pùdách od nížin do podhùøí, místy obecnì. Máta peprná (M. x piperita), èasto pìstovaná léèivka, je køíženec mezi mátou vodní (M. aquatica) a mátou klasnatou (M. spicata).