Mìsíènice vytrvalá

Mìsíènice vytrvalá

Lunaria rediviva

 

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: brukvovité (Brassicaceae, syn. køížaté – Cruciferae)

 

Vytrvalá bylina, až 140 cm vysoká, s plazivým oddenkem a pøímými, nevìtvenými lodyhami. Listy øapíkaté, srdèité, horní trojúhelníkovitì podlouhlé, všechny zubaté. Kvìty bledì fialové, zøídka bìlavé. Šešulky velké, elipsovité, k obìma koncùm zúžené, s blanitou pøepážkou a tuhými chlopnìmi. Kvete od kvìtna do èervence. Roste roztroušenì v horských suových lesích a ve vlhkých roklích od pahorkatin do hor. Chránìná rostlina! Pìstovaná mìsíènice roèní (L. annua) s fialovými kvìty, pùvodní ve východním Støedomoøí, má horní listy pøisedlé a šešulky velké, témìø okrouhlé (“Jidášovy penízky”).