Měřík tečkovaný

Mìøík teèkovaný

Mnium punctatum

 

Øád: prutníkotvaré (Bryales)

Èeleï: mìøíkovité (Mniaceae)

 

Spolu s ostatními mìøíky velmi hojný mech od nížin až vysoko do hor. Tmavonachovì hnìdé lodyžky jsou asi 5 cm vysoké s lístky pomìrnì velkými, témìø okrouhlými, nápadnì uspoøádanými na koncích vzpøímených lodyžek do rùžice. Štìt je 2 – 4 cm vysoký, obvykle nachový, nahoøe žlutý, s tobolkou vodorovnou nebo nicí. Tobolka má víèko dlouze a ostøe zobanité, èepièku leskle hnìdavou. Roste velmi hojnì na bøezích lesních potokù nebo i v jejich korytech, èasto je plodný.