Mařinka vonná

Maøinka vonná

Galium odoratum

syn. Asperula odorata

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: moøenovité (Rubiaceae)

 

Vytrvalá, až 30 cm vysoká, zpravidla lysá zelená bylina. Lodyhy pøímé, ètyøhranné, hladké. Listy vejèitì kopinaté, lysé, na okraji drsné, na špièce zpravidla krátce osinkaté; pøesleny až devítièetné. Kvìty v koncových vidlanovitých, dlouze stopkatých kvìtenstvích; koruny drobné, bílé, nálevkovité, asi do poloviny ètyøklané. Dvounažky háèkovitì štìtinkaté. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste hojnì ve stinných listnatých lesích a køovinách, na mezích a stráních od nížin do hor. Celá rostlina, zvláštì pøi zavadání, pøíjemnì voní kumarinem. Pøíbuzná maøinka barvíøská (Asperula tinctoria) má koruny vìtšinou trojklané.