Maliník obecný

Maliník obecný

Rubus idaeus

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vìtve jsou v dolních èástech ostnité, jinak chlupaté až olysalé. Listy jsou lichozpeøené, lístky na rubu bìloplstnaté, ostøe pilovité. Koncový lístek je dlouze øapíkatý, v obrysu srdèitý. Koruny kvìtù jsou bílé, kvìty v chudokvìtých latách, nicí. Plody – peckovièky – jsou èervené, chutné; zralé maliny jsou vlastnì souplodím a snadno se v celku oddìlují od kuželovitého lùžka. Kvete v èervnu. Roste hojnì na pasekách, v køovinách a svìtlých lesích. Èasto se pìstuje jako ovocný keø v zahradách.