Mateřídouška časná

Mateøídouška èasná

Thymus praecox

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Nízká, drobná, vytrvalá bylina, èasto se zdøevnatìlými lodyhami, plazivými, až pùl metru dlouhými, koøenujícími; kvìtonosné lodyhy vystoupavé, hustì listnaté, odstále chlupaté. Listy široce kopisovité, žilnatina na rubu vyniklá, žilky na okraji spojené v lem. Kvìtenství hlávkovitá, kvìty fialové. Kvete od kvìtna do èervna. Roste na výslunných stráních v nižších polohách teplejších oblastí, zejména na vápencových podkladech. Jeden z øady našich druhù, jejichž rozlišování i hodnocení není jednoduché, o èemž také svìdèí množství synonym.