Medyňek vlnatý

Medynìk vlnatý

Holcus lanatus

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, hustì trsnatá, až 1 m vysoká, mìkce, krátce chlupatá tráva. Stébla pøímá nebo kolénky vystoupavá. Listy ploché, na okraji drsné, jazýèek sotva patrný, døípený. Laty jen za kvìtu rozložené; klásky dvou- nebo tøíkvìté, stopkaté; plevy drsné, brvité, pluchy drobné, s osinami nevyènívajícími z kláskù. Kvete od èervna do srpna. Roste hojnì na loukách, mezích a okrajích lesù od nížin do hor, místy obecnì.