Metlice trsnatá

Metlice trsnatá

Deschampsia cespitosa

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, hustì trsnatá, až 150 cm vysoká tráva. Stébla pøímá, pochvy zpravidla drsné. Èepele ploché, na líci nápadnì drsné, ostøe podélnì žebernaté; jazýèky zøetelné, bìlavé. Laty rozložité, velké, bohaté. Klásky dvou- nebo tøíkvìté, krátce stopkaté, zpravidla nafialovìlé; plevy tupé, mázdøitì lemované, pluchy krátce osinaté, bìlavì lemované, zoubkaté. Kvete v èervnu a èervenci. Roste hojnì na vlhkých loukách a ve vlhèích lesích od nížin do hor. Suchomilná metlice køivolaká (D. flexuosa, syn. Avenella flexuosa) má listy štìtinovité, jazýèek kratièký a kolénkaté osiny pluch vyènívající z kláskù. Roste pøevážnì v jehliènatých lesích.