Mochna bílá

Mochna bílá

Potentilla alba

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá bylina s vícehlavým oddenkem bez výhonkù a s èetnými kvìtonosnými lodyhami, asi 10 cm vysokými, vyrùstajícími v úžlabí pøízemních listù. Listy dlanitì pìtièetné, lístky kopinaté, celokrajné, jen na špièce jemnì zubaté, svrchu tmavozelené, na rubu støíbøité, pøitiskle hedvábitì chlupaté. Kvìty s korunami bílými; kališní lístky témìø stejnì dlouhé jako kalíšek. Nažky chlupaté. Kvete od kvìtna do èervence. Roste v suchých hájích, zejména v doubravách, na suchých loukách a travnatých stráních v nižších polohách nejteplejších oblastí.