Mochna husí

Mochna husí

Potentilla anserina

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá bylina s tlustým oddenkem a plazivými, èasto koøenujícími, až pøes pùl metru dlouhými lodyhami. Listy pøetrhovanì lichozpeøené, mnohojaømé; lístky podlouhlé až obvejèité, pilovité, na rubu bìloplstnaté. Zlatožluté kvìty na dlouhých stopkách, velké, pìtièetné; lístky kalíšku trojcípé. Kvete od kvìtna do srpna. Roste hojnì na návsích, pastvinách, okrajích cest a bøezích vod od nížin do podhùøí. Pøíbuzná mochna pìtilístek (P. reptans) má listy dlanitì pìtièetné, zpravidla lysé a kalíšek celokrajný.