Mochna jarní

Mochna jarní

Potentilla neumanniana

syn. P. tabernaemontanii, P. verna

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá bylina s vícehlavými oddenky a nekvetoucími výhonky èasto prodlouženými a koøenujícími. Lodyhy èetné, poléhavé, na konci vystoupavé, témìø ètvrt metru dlouhé, zpravidla odstále chlupaté. Listy dlouze øapíkaté, dlanitì pìtièetné, lístky klínovité až podlouhle obvejèité, hedvábitì lesklé, na okraji a na žilkách chlupaté, od poloviny zubaté. Kvìty stopkaté, žluté. Kvete od bøezna do èervna. Roste hojnì na výslunných stráních, travnatých svazích a písèinách. Pøíbuzná mochna støíbrná (P. argentea) má listy s podvinutým okrajem a na rubu, stejnì jako lodyhy, bìloplstnaté.