Mochna nátržník

Mochna nátržník

Potentilla erecta

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá bylina s vícehlavým oddenkem uzlovitým, na øezu èerveným a lodyhami pøímými nebo vystoupavými, až 30 cm vysokými, hustì listnatými. Pøízemní listy øapíkaté, lodyžní témìø pøisedlé, zpravidla dlanitì trojèetné; lístky klínovitì obvejèité, zubaté; dìlené palisty velké, nápadné. Kvìty dlouze stopkaté, drobné, ètyøèetné, žluté, mìlce vykrojené. Kvete od èervna do srpna. Roste hojnì na pastvinách, v jehliènatých lesích a na vøesovištích od nížin až do hor.