Mochna zlatá

Mochna zlatá

Potentilla aurea

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá bylina s tlustým oddenkem. Lodyhy rozložené až vystoupavé, pøes ètvrt metru dlouhé, vyrùstající na stranì rùžice pøízemních listù. Listy dlanitì pìtièetné, lístky klínovité až obvejèité, na špièce ostøe zoubkaté, na okraji a na rubu na žilkách støíbøitì a hedvábnì chlupaté, na líci hladké, lesklé. Stopky kvìtní dlouhé, pøitiskle chlupaté, kvìty zlatožluté, pøi spodinì oranžové. Kvete od èervna do záøí. Roste dost hojnì na horských loukách a holích.