Mochyně židovská

Mochynì židovská

Physalis alkekengi

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: lilkovité (Solanaceae)

 

Vytrvalá, pøes pùl metru vysoká bylina s plazivým oddenkem. Lodyhy pøímé, tupì hranaté, nahoøe pýøité. Listy øapíkaté, široce vejèité, zpravidla celokrajné, špièaté. Kvìty jednotlivé, úžlabní, stopkaté; koruny zvonkovité, kalnì bílé nebo nažloutle zelené. Bobule oranžové, uzavøené ve zvelièelém kalichu, mìchýøovitì nafouklém, v dobì zralosti èerveném. Kvete od kvìtna do srpna. Roste v listnatých lesích, køovinách a vinicích karpatské oblasti; místy se u nás pìstuje pro ozdobu spolu s nìkterými dalšími druhy.