Modřín opadavý

Modøín opadavý

Larix decidua

 

Øád: borovicotvaré (Pinales)

Èeleï: borovicovité (Pinaceae)

 

Ztepilý strom s mohutným koøenem, pevnì zakotveným v pùdì. Na kmenu vyrùstají vìtve nepravidelnì; postranní tenké vìtévky jsou nicí. Šedohnìdá kùra se mìní v silnou, nepravidelnì šupinatou borku. Mìkké svìtle zelené jehlice ve svazeècích na zkrácených kolcovitých vìtévkách každoroènì opadávají. Kvete od dubna do èervna; samèí šištice jsou kulovité, sírovì žluté, samièí karmínovì èervené, dozrávající na podzim ve vejèitì kulovité, drobné šišky. Modøín je horská jehlièina, výraznì svìtlomilná. Poskytuje cenné døevo, proto se hojnì pìstuje i v nižších polohách, zejména pøi okrajích jehliènatých lesù a v parcích. V lesích se také vysazuje jedli podobná douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) s pøevislými šišticemi. Podpùrné šupiny jsou dlouhé, trojklané a nápadnì vyènívají jako trojhroté jazýèky; jehlice s dvìma bílými proužky pøíjemnì voní. Pìstuje se také v parcích; pùvodní je v Severní Americe.