Mrkev obecná

Mrkev obecná

Daucus carota

 

Øád: aralkokvìté (Araliales)

Èeleï: miøíkovité (Apiaceae, syn. okoliènaté – Umbelliferae)

 

Dvouletá, témìø 1 m vysoká bylina. Lodyha srstnatì chlupatá, pøímá. Listy až tøikrát zpeøené; úkrojky peøenoklané, u horních listù èárkovité. Okolíky husté, bohaté, obal z èetných zpeøených listencù s èárkovitými úkrojky. Kvìty bílé nebo nažloutlé až narùžovìlé, prostøední kvìt okolíku zpravidla tmavì fialový. Koruny paprskující, nažky vejèité, háèkovitì štìtinaté. Kvete od èervna do záøí. Roste velmi hojnì na suchých loukách, mezích a stráních od nížin do hor. Místy je nazývaná “mrkvous”. Jako cenná koøenová zelenina se pìstuje pro jemnou chu válcovitého, oranžovì èerveného koøene vyšlechtìná “karotka”, nìkdy bez tmavého støedového kvìtu v okolíku; jiné odrùdy mají dlouhý, kuželovitý nebo vøetenovitý koøen bílý nebo nažloutlý.