Muk obecný

Muk obecný

Sorbus aria

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: jabloòovité (Malaceae)

 

Keø nebo stromek s leskle èervenohnìdými vìtvemi. Listy jsou nepravidelnì pilovité až mìlce laloènaté, na rubu bìloplstnaté, vejèité. Kvìty jsou v chudých chocholících, koruny jsou bílé, korunní lístky pøi spodinì vlnaté. Malvièky jsou oranžové až èervenavé se žlutou dužinou. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste na výslunných skálách, stráních a ve svìtlých hájích od nížin do hor. Pøíbuzný bøek obecný (S. torminalis) má listy hluboce peøenoklané a malvièky žlutoèervené, zralé hnìdé a svìtleji teèkované.