Mydlice lékařská

Mydlice lékaøská

Saponaria officinalis

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: hvozdíkovité (Caryophyllaceae, syn. Silenaceae)

Bylina vytrvalá, statná, až tøi ètvrtì metru vysoká; má pøímé, zpravidla jemnì pýøité lodyhy, vìtvené jen v kvìtenství. Listy elipsovitì podlouhlé, špièaté, pøisedlé, trojžilné, na okraji drsné. Kvìty narùžovìlé až bílé, v hustých vstøícných svazeèkovitých kvìtenstvích. Kalichy zpravidla svìtle zelené, chlupaté; korunní lístky mìkce vykrojené. Tobolky podlouhle vejèité. Kvete od èervna do záøí. Roste dost hojnì v pobøežních houštinách, na písèinách a náspech od nížin do pahorkatin; nìkdy se pìstuje pro ozdobu a zplaòuje.