Náholník jednoúborný

Náholník jednoúborný

Trommsdorffia uniflora

syn. Hypochoeris uniflora

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až pùl metru vysoká bylina. Lodyha pøímá, jednoúborná, pod úborem kyjovitì ztlustlá a štìtinatì chlupatá, zpravidla bezlistá. Listy pøízemní rùžice podlouhle obkopinaté, oddálenì mìlce vykrajovanì zubaté, drsnì chlupaté. Úbory až pøes 5 cm v prùmìru, zákrovy vejèitì kulovité, mìkce naèernale chlupaté, koruny žluté; nažky zobánkaté, chmýr jednoøadý. Kvete od èervence do záøí. Roste na horských loukách, holích a ve svìtlinách kosodøeviny.