Náprstník velkokvětý

Náprstník velkokvìtý

Digitalis grandiflora

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: krtièníkovité (Scrophulariaceae)

 

Vytrvalá, až pøes 1 m vysoká jedovatá bylina. Lodyhy pøímé, nahoøe žláznatì pýøité. Listy støídavé, dolní obkopinaté, horní vejèitì kopinaté, pøisedlé. Kvìty v jednostranném hustém hroznu, koruny trubkovitì zvonkovité s laloènatým lemem, vnì svìtle žluté, uvnitø hnìdì skvrnité. Kvete v èervnu a èervenci. Roste na pasekách, kamenitých zarostlých stráních a ve svìtlých lesích od pahorkatin do hor. Èasto se pìstuje a nìkdy zplaòuje náprstník èervený (D. purpurea) s velkými kvìty, èervenými korunami, uvnitø tmavì skvrnitými. Jedovatá rostlina, ale zároveò dùležitá léèivka. Pìstuje se spolu s dalším balkánským náprstníkem vlnatým (D. lanata); listy jsou dùležitou farmaceutickou surovinou.