Nepukalka plovoucí

Nepukalka plovoucí

Salvinia natans

 

Øád: nepukalkotvaré (Salviniales)

Èeleï: nepukalkovité (Salviniaceae)

 

Drobná vodní kapradinka s lodyhou 5 – 15 cm dlouhou, nesoucí trojèetné pøesleny listù, z nichž vždy dva jsou plovoucí, kratièce øapíkaté s èepelí nedìlenou, svrchu svazèitì srstnatou; tøetí list je pøemìnìn v poèetné koøínkovitì niovité ponoøené úkrojky. Výtrusnice jsou dvojí: malé samèí a velké samièí, opatøené kulovitými výtrusnicovými pouzdry, dozrávají v srpnu a v záøí. Roste místy na hladinì jezer a øíèních ramen v pomalu tekoucí vodì; také se pìstuje jako akvarijní rostlina.