Netýkavka nedůtklivá

Netýkavka nedùtklivá

Impatiens noli-tangere

 

Øád: kakostokvìté (Geraniales)

Èeleï: netýkavkovité (Balsaminaceae)

 

Jednoletá, až 1 m vysoká bylina s lodyhou pøímou, dole vìtšinou uzlovitì ztlustlou. Øapíky listù nekøídlaté, listy støídavé, lysé, vejèitì podlouhlé, špièaté, zubaté, pøi spodinì s ojedinìlými žlázkami. Kvìty v úžlabních chudokvìtých hroznech, zlatožluté, v ústí èervenì teèkované, nicí, velké, se zakøivenou ostruhou. Tobolky válcovitì kopinaté. Kvete v èervenci a srpnu. Roste ve vlhkých lesích, v køovinách a na bøezích vod od nížin do hor. Pøíbuzná netýkavka malokvìtá (I. parviflora) má kvìty malé, pøímé a ostruhu rovnou. Pochází ze Sibiøe, do støední Evropy byla zavleèena a zcela zdomácnìla. Zralé tobolky vymršují pøi dotyku semena. V parcích se pìstuje statná netýkavka žláznatá (I. glandulifera, syn. I. roylei) s rùžovoèervenými kvìty; místy zplaòuje v pobøežních køovinách vìtších potokù a øek.