Netřesk výběžkatý

Netøesk výbìžkatý

Sempervivum soboliferum

syn. Jovibarba sobolifera, nechrastec výbìžkatý

Øád: lomikámenovité (Saxifragales)

Èeleï: tlusticovité (Crassulaceae)

 

Vytrvalá bylina s význaènì uspoøádanými listy v pøízemních rùžicích. Listy široce kopinaté, na špièce èervenavì hnìdé, lysé, jen na okraji krátce brvité. Lodyhy žláznatì pýøité, kališní úkrojky na špièce èervené. Koruny šestièetné, zelenavì žluté. Kvete v èervenci a srpnu. Roste na skálách, kamenitých svazích a zdech od nížin do hor. Chránìná rostlina. Pro ozdobu se pìstuje rùžovì kvetoucí netøesk støešní (S. tectorum) a další druhy.