Ořešák královský

Ořešák královský

Juglans regia

 

Øád: oøešákokvìté (Juglandales)

Èeleï: oøešákovité (Juglandaceae)

 

Statný strom s èernošedou borkou, vìtve zprvu zelenohnìdé, pozdìji popelavé. Listy lichozpeøené, tøí- až ètyøjaømé, lístky tuhé, tmavozelené, celokrajné, vonné, lysé, podlouhle vejèité a špièaté. Samèí jehnìdy v úžlabí loòských vìtévek, samièí kvìty na koncích letošních vìtévek se dvìma laloènatými bliznami. Plod je kulovitý až vejèitý oøíšek obalený dužnatou èešulí s kamenným oplodím (“vlašské oøechy”); osemení blanité, laloènaté semeno bílé. Kvete v dubnu a kvìtnu. Pùvodem z jihovýchodní Evropy, Pøední a Støední Asie. Pìstuje se pro chutná semena.