Ohňovec ohňový

Ohòovec ohòový

Phellinus igniarius

 

Øád: houby nelupenaté (Aphyllophorales)

Èeleï: chorošovité (Polyporaceae)

 

Vytváøí plodnice nejèastìji kopytového tvaru na kmenech bukù, pøedevším v horách, kde èasto dosahují velkých rozmìrù. Klobouk pøirùstá bokem bez tøenì, je vrstevnatý a svrchu šedavý. Døíve se z plodnic tohoto choroše a pøíbuzného troudnatce kopytovitého (Fomes fomentarius) pøipravovala zápalná hubka. V chudých podhorských krajích se kdysi vyklepávaly plodnice ohòovce v jemné kožovité plátky, z nichž se šily èepice a vesty.